Phone: +36-20-333-22-77, +36-20-333-99-44 • E-mail:

Terms and Conditions

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Simonszauna weboldalt üzemeltető Simon Wellness Szolgáltató és Kereskedelmi KFT. (székhelye: 1152 Budapest, Régi Fóti út 29..; cégjegyzékszáma: 13-09-174223; adószáma: 25146154-2-13; email elérhetőség: info@simonszauna.hu, telefonszám: +36-20-222-33-88; továbbiakban: Szolgáltató) és a Simon Wellness Kft. által a Simonszauna weboldal(továbbiakban weboldal) keretében nyújtott elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevő Látogató (a továbbiakban: Látogató) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Látogató a továbbiakban együttesen: Felek).

 

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

 

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus szolgáltatásra, amely a www.simonszauna.hu weboldalon, a weboldal szolgáltatásain keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között a szerződésben leírt módokon jön létre.

1.2. A Simonszauna weboldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen valós adatait megadva veszi igénybe a weboldal ezen szolgáltatásait, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.3. A Simonszauna weboldal alapvetően a Szolgáltató kommunikációs fóruma, azon információk, adatok, kapcsolati adatok illetve a Szolgáltató termékeire, szolgáltatásaira irányuló kérések megkönnyítést lehetővé tevő megoldások érhetőek el, 

1.4. Az ajánlatkérés leadása, utalvány igénylése nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre levélben, telefonon és elektronikus levélben(e-mailben) van lehetőség. 

1.5 A Simonszauna weboldal üzemeltetését, a kereskedelmi, szolgáltatói tevékenységet a Simon Wellness Szolgáltató és Kereskedelmi KFT. végzi.
Az üzemeltető elérhetőségei:

Telephely címe: 9025 Győr, Áchim András u.19.
Telefonszám: (06) 20 222 33 88
E-mail: info@simonszauna.hu

 

2. Ajánlatkérés, információkérés, szervízigénylés, utalvány igénylés

 

2.1 A Simonszauna weboldalon a látogatóknak, érdeklődőknek, a cég partnereinek lehetősége van különböző témakörökben a különböző menüpontokban található űrlapokon, vagy akár a honlapon található e-mail cím segítségével a cég kollégáinak üzenetet, ajánlatkérést, katalógus igénylést, különböző konkrét kérést vagy akár megrendelési szándékot jelezni.

2.2 Az előző pontban leírt módon a Simon Wellness Kft. -nek eljuttatott igények, kérések, megrendelések nem minősülnek szerződésnek, szerződéses viszony minden esetben a Simon Wellness Kft. kollégáival való egyeztetést követően, a részleteket is tartalmazó írásos szerződés keretében jön létre.

2.3 A Simonszauna weboldalon feltüntetett termékek, szolgáltatások alapvetően információs célokat szolgálnak, az egyes részletek, a konkrétumok kollégáinkkal történő kapcsolatfelvételt követően kerülnek pontosításra. A weboldalon feltüntetett termékek, szolgáltatások információs jellegűek, nem számítanak konkrét ajánlatnak.

 

3. Hírlevél felíratkozás, leíratkozás

 

3.1 Az oldal felhasználóinka lehetősége van a Simonszauna weboldal hírlevelére felíratkozni, amely felíratkozás után a weboldal időszakosan hírlevelet küld a Szolgáltató termékeiről, akciókról, eseményekről.

3.2 Hírlevélre felíratkozni a weboldal "Hírlevél" menüpontjában lehet, ahol a név és az e-mail cim megadásával és ezen felhasználási feltételek és az adatvédelmi elveink kötelező elfogadásával megtörténik a felíratkozás.
A felíratkozás megtörténte után a weboldal egy megerősítő e-mailt küld a megadott e-mail címre, ahol a felíratkozást meg kell erősíteni.

3.3. A hírlevélre felíratkozás szolgáltatás paramétereinek módosítására, illetve a leíratkozásra a "Hírlevél" menüpont "Módosítás/Leíratkozás" gombjára való kattintással van lehetőség. A gombra kattintás után a felhasználó email-ben kapja meg a leíratkozásra illetve a módosításra igénybe veendő oldal linkjét, amelyre kattintva kényelmesen megtörténhet a módosítás és a leíratkozás.

3.4 A leírtakozási igény beérkezését követően a weboldal adatbázisából haladéktalanul és visszavonhatatlanul megtörténik a Felhasználó adatainak törlése. 

 

4. Szerkesztői tartalom, szerzői jogok

 

4.1 Azzal, hogy a Felhasználó belép a weboldalra, elfogadja az alábbi szerzői jogokat érintő feltételeket.
4.2 A weboldalon található tartalom az Simon Wellness Szolgáltató és Kereskedelmi KFT., a weboldal üzemeltetőjének vagy a termék gyártójának, előállítójának, beszállítójának szellemi tulajdona.
4.3 A weboldal üzemeltető, mint az oldal tartalmának előállítója és tulajdonosa fenntart minden, a weboldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. Az üzemeltető előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a weboldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A weboldal tartalmának egyes részeit a felhasználó - kizárólag saját felhasználás céljából - adathordozóra mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a weboldal így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.
4.4 A weboldal minden része teljes egészében, a reklámokkal együtt szerzői jogvédelem alatt áll, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos.
4.5 A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A weboldal követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.
4.6 A weboldalról értesüléseket átvenni csak a weboldalra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő:

a) nem módosítja az eredeti híranyagot, információt,

b) a weboldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.
4.7 A weboldal a pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

 

 

5. Egyebek

 

5.1 A Simonszauna weboldalon történő böngészés, a weboldal szolgáltatásainak igénybevétele feltételezi a vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a techológiával együttjáró hibalehetőségek elfogadását.

5.2 A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Simonszauna weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a vásárló felelős a Simonszauna weboldalonhoz való kapcsolódásáért és a Simonszauna weboldalon igénybevehető szolgáltatások használatáért. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a Simonszauna weboldal akadálytalan működését és a weboldalon történő böngészést, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be.

5.3 Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az üzemeltető szabadon érvénytelennek, semmisnek nyilváníthatja a látogató weboldalon eszközölt kéréseit, igényet, és visszautasíthatja ajánlatkérési, információkérési, vásárlási szándékát.

5.4 A Simonszauna weboldal ezúton tájékoztatja vevőit, ajánlatkérőit, érdeklődőit hogy adataikat a szerződés teljesítése, teljesíthetősége és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adataikat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor harmadik fél a Simonszauna weboldal alvállalkozójaként közreműködik. Az alvállalkozók a webáruház által átadott személyes adatokat a megrendelés zökkenőmentes lebonyolíthatóságán és a megrendelés bizonyíthatóságán túl semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további jogi, vagy természetes személyeknek átadni. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek, a webáruház Adatvédelmi elveinek megfelelően jár el weboldal üzemeltetője.

5.5 A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek a Győri Városi Bíróság joghatóságát kötik ki.

5.6 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 

Budapest, 2018. április 23.

×
Online ügyfélszolgálat